Kerngegevens

Kerngegevens

SOCIALE STRUCTUUR

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal inwoners per 1 januari

46.182

46.372

46.494

46.725

47.000

47.275

47.500

Aantal inwoners naar leeftijd

Inwoners < 20 jaar

10.882

10.777

10.700

10.648

10.603

10.558

10.501

Inwoners > 64 jaar

9.079

9.429

9.752

10.100

10.461

10.825

11.182

Aantal personen met uitkering

WWB-IOAW-IOAZ-LKS

507

515

538

535

534

533

532

Leerlingen per 1 oktober *)

- basisonderwijs

4.144

4.088

4.060

3.950

3.828

3.723

3.630

- speciaal basisonderwijs

221

217

231

228

225

220

216

- voortgezet onderwijs

2.642

2.571

2.439

2.367

2.282

2.231

2.241

- speciaal voortgezet onderwijs

88

95

88

90

89

91

92

 FYSIEKE STRUCTUUR

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

719

720

720

720

720

720

720

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha
(excl. water en bermen)

246

251

257

259

260

262

263

Lengte van riolering in km

399

400

413

415

417

418

419

Lengte van wegen in km

340

340

345

345

345

345

345

Woonruimten per 1 januari

19.701

19.711

19.877

20.030

20.309

20.531

20.749

Gem. aantal inwoners per woning

2,34

2,35

2,34

2,33

2.31

2,30

2,29

In deze kolommen staan de  actuele cijfers per 1 januari. In de jaarrekening 2018 staan de werkelijke cijfers per 31-12 en in de programmabegroting 2019 zijn de begrote cijfers opgenomen.

*) In het IHP wordt een globale daling van het aantal leerlingen beschreven. De laatste prognoses (2019) laten ook een daling zien, maar die is minder groot dan staat vermeld in het IHP. Dit valt grotendeels te verklaren door de geplande nieuwbouw in Huissen. Het IHP wijkt op de lange termijn af. omdat daarbij de prognoses uit 2017 zijn gebruikt.

ga terug