EMU-saldo

 

EMU-saldo bij begroting

(Bedragen x EUR 1.000)

2020

2021

2022

2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)*

           795

        1.790

          (539)

        1.109

+

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

        5.061

        5.070

        5.844

        6.430

+

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

laste van de exploitatie

        3.921

        4.122

        4.122

        4.122

-

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële

vaste activa die op de balans worden

geactiveerd

      24.247

      20.812

      17.660

      19.021

+

5

De in mindering op onder 4 bedoelde

investeringen gebrachte ontvangen bijdragen

van het Rijk, de Provincies, de Europese

Unie en overigen

               -

               -

               -

               -

+

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs)

               -

               -

               -

               -

-

6b

Boekwinst op desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa

               -

               -

               -

               -

-

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de

uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

        1.408

           628

           448

           482

+

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen

verkoopprijs)

        4.107

        2.380

        2.091

        1.921

-

8b

Boekwinst op grondverkopen

-

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

        2.282

        2.354

        2.282

        2.282

-

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen,

maar rechtstreeks ten laste van de reserves

worden gebracht en die nog niet vallen onder

één van de andere genoemde posten

               -

               -

               -

               -

-

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

aandelen

               -

               -

               -

               -

Berekend EMU-saldo

     (14.053)

     (10.431)

       (8.872)

       (8.203)

* Een exploitatietekort heeft een minteken

ga terug