Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering gaat in op allerlei interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die erop gericht zijn een zo goed mogelijke dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te verstrekken en een zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Het beleid van de gemeente wordt vooral vormgegeven binnen de programma’s. Om de ambities te realiseren is een organisatie nodig van mensen en middelen. De paragraaf bedrijfsvoering schetst de manier waarop de organisatie hieraan invulling geeft en welke instrumenten hiervoor nodig zijn. De uitgangspunten voor de inrichting en inzet van instrumenten zijn:

  • Doelmatig (efficiënt): de mate waarin de gewenste prestaties en maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;
  • Doeltreffend (effectief): de inspanningen en uitgaven dragen op een effectieve wijze bij aan de realisatie van de beoogde doelen;
  • Rechtmatig: de doelen worden bereikt in overeenstemming met de wettelijke kaders.
ga terug