Taakveldenbegroting

Taakveldenbegroting

Taakveldenbegroting 2020

Nr.

 Doel

 Lasten 2020

 Baten 2020

Saldo 2020

0

Bestuur en ondersteuning

-26.418.743

84.813.358

58.394.615

0.1

Bestuur

-1.915.279

-

-1.915.279

0.10

Mutaties reserves

-5.972.171

5.126.290

-845.881

0.11

Resultaat rekening van baten en lasten

-

-

-

0.2

Burgerzaken

-975.850

549.750

-426.100

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.095.958

152.080

-943.878

0.4

Overhead

-13.660.263

16.265

-13.643.998

0.5

Treasury

80.355

228.433

308.788

0.61

OZB woningen

-229.800

8.950.240

8.720.440

0.62

OZB niet-woningen

-

2.754.000

2.754.000

0.64

Belastingen overig

-1.900.250

4.742.300

2.842.050

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

62.294.000

62.294.000

0.8

Overige baten en lasten

-749.527

-

-749.527

0.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

1

Veiligheid

-3.308.745

71.600

-3.237.145

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.246.284

35.000

-2.211.284

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.062.461

36.600

-1.025.861

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

-5.442.197

185.400

-5.256.797

2.1

Verkeer en vervoer

-5.397.958

185.400

-5.212.558

2.2

Parkeren

-44.239

-

-44.239

3

Economie

-5.488.164

4.528.821

-959.343

3.1

Economische ontwikkeling

-717.435

-

-717.435

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.251.871

4.295.221

43.350

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

-211.140

20.000

-191.140

3.4

Economische promotie

-307.718

213.600

-94.118

4

Onderwijs

-4.103.868

244.700

-3.859.168

4.1

Openbaar basisonderwijs

-69.145

-

-69.145

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.287.568

-

-2.287.568

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.747.155

244.700

-1.502.455

5

Sport, cultuur en recreatie

-8.279.493

490.934

-7.788.559

5.1

Sportbeleid en activering

-619.256

-

-619.256

5.2

Sportaccommodaties

-2.445.175

313.432

-2.131.743

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-371.598

1.700

-369.898

5.5

Cultureel erfgoed

-115.300

400

-114.900

5.6

Media

-849.136

6.300

-842.836

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.879.028

169.102

-3.709.926

6

Sociaal domein

-43.347.203

9.265.650

-34.081.553

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.392.024

643.183

-4.748.841

6.3

Inkomensregelingen

-10.871.953

8.524.967

-2.346.986

6.4

Begeleide participatie

-5.680.400

-

-5.680.400

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.103.834

20.000

-1.083.834

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.749.287

77.500

-3.671.787

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.205.350

-

-7.205.350

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.830.400

-

-7.830.400

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.513.955

-

-1.513.955

7

Volksgezondheid en milieu

-11.476.275

10.245.196

-1.231.079

7.1

Volksgezondheid

-1.668.847

-

-1.668.847

7.2

Riolering

-3.386.715

4.726.100

1.339.385

7.3

Afval

-3.930.062

5.219.096

1.289.034

7.4

Milieubeheer

-2.162.220

100.000

-2.062.220

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-328.431

200.000

-128.431

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.801.268

2.519.360

-2.281.908

8.1

Ruimtelijke ordening

-2.064.249

589.822

-1.474.427

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-250.000

250.000

-

8.3

Wonen en bouwen

-2.487.019

1.679.538

-807.481

Saldo

-112.665.956

112.365.019

-300.937

ga terug