Reserves en voorzieningen

 

Verloop Algemene reserve

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo per 1 januari 

  25.367.307

  17.483.694

  13.473.994

  13.633.894

  13.036.794

Resultaat 2018

     -657.092

Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2018

     -269.421

Saldo 1-1-2019 ná resultaatbestemming

  24.440.794

Saldo mjb 2020 - 2023

     -301.000

     -390.000

     -475.000

Dekking saldo 2019 conform 2e turap

  -4.898.000

Saldo 2019 (inclusief tussentijdse rapportage)

  19.542.794

Storting in reserve sociaal domein

  -3.000.000

Dekking begroting Scalabor/werkbedrijf Arnhem

     -854.500

     -479.000

Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens)

     -100.000

     -100.000

     -100.000

     -100.000

     -100.000

Dekking omgevingswet (KN 2017 en 2018)

     -200.000

     -100.000

Dekking incidentele kosten personeel (KN 2017)

       -41.600

Dekking renovatie Jonge kracht

       -43.700

Dekking Kinkelvisie

     -150.000

Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen

      418.800

      558.400

    1.047.000

Keuzevoorstellen begroting 2019:

Invoering omgevingswet

       -75.000

     -275.000

     -375.000

Kwartiermaker dijkversterking

       -22.100

       -22.100

       -22.100

       -22.100

Uitvoering verkeersbesluiten

       -66.000

       -66.000

Revitalisering Houtakker I

       -75.000

       -75.000

Transitiefonds duurzaamheid

     -500.000

Reservering accommodaties

     -500.000

Saldo per 31-12

17.483.694

13.473.994

13.633.894

13.036.794

12.936.794

Overzicht reserves en voorzieningen

Stand

Resultaat-

2019

2020

2021

2022

2023

Stand

31-12-2018

bestemming

31-12-2023

Overzicht reserves

Algemene reserve 

25.367.307

-926.513

 -6.957.100

-4.009.700

159.900

-597.100

-100.000

12.936.794

Bestemmingsreserves

Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten

Aanpassing kruising Valom

325.000

-8.125

-8.125

-8.125

-8.125

292.500

Sociaal Culturele Centra

557.046

-42.850

-42.850

-42.850

-42.850

-42.850

342.796

Bochten Karstraat

2.500.000

-100.000

-100.000

2.300.000

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

3.166.019

-2.500.000

-350.000

316.019

Reserve inzet woningbouw

2.104.714

-300.000

-130.000

1.674.714

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Bedrijfsvoering en personele verplichtingen

76.459

-22.000

-36.840

-14.840

2.779

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

3.982.603

3.982.603

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.379.939

1.379.939

Onderhoud schoolgebouwen 

20.049

20.049

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

337.000

38.000

-375.000

0

Grondsanering gemeentewerf Gendt

139.648

-77.400

62.248

Vastgoed

0

53.000

-53.000

0

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven

39.037

-15.000

-15.000

-9.037

0

Civieltechnische kunstwerken

41.444

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

178.944

Revitalisering Zilverkamp

61.082

-61.082

0

Inzet combinatiefunctionarissen

58.452

-31.000

27.452

Kunst 

49.040

8.078

8.078

8.078

8.078

8.078

89.430

Landschapsfonds

104.500

104.500

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

277.800

277.800

Sociaal domein

292.379

-217.379

-75.000

3.000.000

3.000.000

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

502.481

-502.468

50.000

50.000

50.000

50.000

200.013

Duurzaamheid

10.670

-10.670

0

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

224.523

224.523

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135.467

135.467

Startersleningen

403.850

403.850

Digitaliseren documenten en archieven

60.105

-60.105

0

Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma (i-NUP)

21.427

-21.427

0

Revolverend fonds vastgoed*

263.000

57.800

-47.130

273.670

Precariobelasting

6.901.038

955.000

2.027.500

2.027.500

11.911.038

Vervanging straatmeubilair

35.328

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

135.328

NEXTgarden

700.000

700.000

Vluchtelingen en statushouders

129.400

-129.400

0

Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen

90.000

90.000

Rehabilitatie wegen

57.193

57.193

57.193

65.693

74.693

108.193

420.158

Groenfonds Lingewaard

99.026

99.026

Visie Kinkelplein

0

138.000

138.000

Algemene uitkering

0

200.000

200.000

Transitiefonds energie*

0

-300.000

-300.000

Totaal bestemmingsreserves

22.645.721

269.421

-755.761

4.657.456

1.773.919

29.296

62.796

28.682.847

Totaal reserves

48.013.027

-657.092

-7.712.861

647.756

1.933.819

-567.804

-37.204

41.619.641

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

5.390.016

-48.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

5.174.016

Voorziening ruilverkaveling

87.171

-38.500

48.671

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363.022

0

363.022

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

0

0

0

5.840.209

0

-86.500

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

5.585.709

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen

1.337.506

714.213

-369.385

-369.385

-369.385

-369.385

574.179

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

133.695

-610

-610

-610

-610

-610

130.645

Onderhoud gebouwen

0

-85.750

1.330.847

1.258.847

1.330.847

1.330.847

5.165.638

Onderhoud buitensport accommodaties

0

19.775

512.872

440.872

512.872

512.872

1.999.263

1.471.200

0

647.628

1.473.724

1.329.724

1.473.724

1.473.724

7.869.724

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Voorziening planschade 

335.858

0

0

0

0

0

335.858

Voorziening riolering

4.839.576

-236.300

293.860

495.260

495.260

495.260

6.382.916

Voorziening grafrechten

375.414

4.900

5.086

5.086

5.086

5.086

400.658

5.550.848

0

-231.400

298.946

500.346

500.346

500.346

7.119.432

Totaal voorzieningen

12.862.258

0

329.728

1.730.670

1.788.070

1.932.070

1.932.070

20.574.866

Totaal reserves en voorzieningen

60.875.285

-657.092

-7.383.133

2.378.426

3.721.889

1.364.266

1.894.866

62.194.507

* Zie paragraaf Duurzaamheid: De raad wordt voorgesteld het Transitiefonds Energie in te stellen en het budget uit de programmabegroting 2020 van € 500.000 (of het restant hiervan) en het saldo van het revolverend fonds vastgoed (voor verduurzaming van sportaccommodaties) van € 273.670 hier in te storten. In 2020 willen we € 300.000 uit het fonds onttrekken ten behoeve van route 1A Energiebesparing (€ 100.000) en route 1B Duurzame energie opwekken (€ 200.000).

ga terug