Paragraaf 1 Lokale heffingen

In de paragraaf Lokale heffingen bieden wij inzicht in het beleidskader rond de lokale heffingen, de soorten heffingen, de tarief- en kostenontwikkeling, de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

Overhead
Het BBV schrijft voor dat de directe en indirecte (overhead) kosten apart worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Bij de heffingen worden de overheadkosten extra-comptabel toegerekend. In 2020 is het overheadtarief € 38,00 per uur.
De overhead berekenen we alleen over het aantal uren dat wordt toegerekend aan de activiteit. Daarom is in de kostenoverzichten van deze paragraaf geen sprake van een vaste verhouding tussen de totale kosten op het taakveld en de overhead.

Onderzoek kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten en bouwleges
Op 13 december 2018 nam uw raad een motie aan waarin ze het college verzocht om voor de kadernota onderzoek te doen naar de tarifering, opbouw en kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten en de bouwleges. Wij hebben u in de Kadernota 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. De belangrijkste conclusies hebben opgenomen bij de betreffende onderwerpen in deze paragraaf.

ga terug