4. Onderwijs

Wat valt onder dit programma?

Onder het programma onderwijs vallen het basisonderwijs, bewegingsonderwijs, onderwijshuisvesting, achterstandenbeleid, passend onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie.

Lasten & baten

Lasten

€ 4.103.868

3,6 %

Baten

€ 244.700

0,2 %

ga terug