Meerjarenbegroting 2020 - 2023

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Totalen Meerjarenbegroting 2020- 2023

Nr.

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

1

Veiligheid

-3.237.145

-3.237.145

-3.237.145

-3.237.145

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.211.284

-2.211.284

-2.211.284

-2.211.284

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.025.861

-1.025.861

-1.025.861

-1.025.861

2

Verkeer,vervoer en waterstaat

-5.256.797

-5.620.817

-5.274.947

-5.274.947

2.1

Verkeer en vervoer

-5.212.558

-5.576.578

-5.230.708

-5.230.708

2.2

Parkeren

-44.239

-44.239

-44.239

-44.239

3

Economie

-959.343

-1.088.343

-1.088.343

-1.088.343

3.1

Economische ontwikkeling

-717.435

-646.435

-646.435

-646.435

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

43.350

-156.650

-156.650

-156.650

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

-191.140

-191.140

-191.140

-191.140

3.4

Economische promotie

-94.118

-94.118

-94.118

-94.118

4

Onderwijs

-3.859.168

-3.725.168

-3.725.168

-3.725.168

4.1

Openbaar basisonderwijs

-69.145

-69.145

-69.145

-69.145

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.287.568

-2.153.568

-2.153.568

-2.153.568

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.502.455

-1.502.455

-1.502.455

-1.502.455

5

Sport, cultuur en recreatie

-7.788.559

-7.711.317

-7.623.559

-7.608.559

5.1

Sportbeleid en activering

-619.256

-619.256

-619.256

-619.256

5.2

Sportaccommodaties

-2.131.743

-2.050.743

-1.965.743

-1.965.743

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-369.898

-369.898

-384.898

-369.898

5.5

Cultureel erfgoed

-114.900

-87.400

-87.400

-87.400

5.6

Media

-842.836

-842.836

-842.836

-842.836

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.709.926

-3.741.184

-3.723.426

-3.723.426

6

Sociaal domein

-34.081.553

-33.596.589

-33.428.589

-33.207.589

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-4.748.841

-4.750.841

-4.750.841

-4.750.841

6.3

Inkomensregelingen

-2.346.986

-2.299.986

-2.299.986

-2.299.986

6.4

Begeleide participatie

-5.680.400

-5.366.400

-5.132.400

-4.910.400

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.083.834

-1.026.834

-1.022.834

-1.017.834

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.671.787

-3.683.787

-3.684.787

-3.686.787

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.205.350

-7.122.786

-7.187.786

-7.187.786

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.830.400

-7.832.000

-7.836.000

-7.840.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.513.955

-1.513.955

-1.513.955

-1.513.955

7

Volksgezondheid en milieu

-1.231.079

-810.443

-820.484

-799.953

7.1

Volksgezondheid

-1.668.847

-1.660.811

-1.662.811

-1.662.811

7.2

Riolering

1.339.385

1.339.385

1.339.385

1.339.385

7.3

Afval

1.289.034

1.367.234

1.373.193

1.379.724

7.4

Milieubeheer

-2.062.220

-1.732.220

-1.732.220

-1.732.220

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-128.431

-124.031

-138.031

-124.031

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-2.281.908

-2.398.826

-2.041.343

-2.041.344

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.474.427

-1.368.027

-1.007.226

-1.007.227

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

-807.481

-1.030.799

-1.034.117

-1.034.117

9

Bestuur en ondersteuning

59.240.496

60.029.054

56.650.573

58.041.835

9.1

Bestuur

-1.915.279

-1.934.279

-1.953.279

-1.972.279

9.2

Burgerzaken

-426.100

-489.600

-469.600

-469.600

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-943.878

-943.878

-943.878

-943.878

9.4

Overhead

-13.643.998

-14.426.172

-15.099.815

-15.776.179

9.5

Treasury

308.788

294.162

296.445

276.978

9.61

OZB woningen

8.720.440

9.022.720

9.378.000

9.647.380

9.62

OZB niet-woningen

2.754.000

2.808.000

2.862.000

2.916.000

9.64

Belastingen overig

2.842.050

2.842.050

-576.450

-576.450

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

62.294.000

63.728.000

65.018.000

67.562.000

9.8

Overige baten en lasten

-749.527

-871.949

-1.860.850

-2.622.137

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

Totaal Saldo van lasten en baten

544.944

1.840.406

-589.005

1.058.787

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

-845.881

-2.230.981

113.556

43.919

Saldo MJB 2019-2022

-300.937

-390.575

-475.449

1.102.706

ga terug