Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 ( bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2019 *

2020

OZB (groei + index)

11.400

11.704

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

54.658

57.029

Uitkering deelfonds sociaal domein

5.513

5.265

Dividenden

136

136

Precariorechten

4.371

4.371

Saldo van de financieringsfunctie

104

163

Overige algemene dekkingsmiddelen

322

327

Totaal algemene dekkingsmiddelen

76.504

78.995

Reservering precariorechten

- 2.980

- 2.980

Vrij besteedbare middelen

73.524

76.015

* Begroting 2019 na wijzigingen, inclusief 1 e Tussentijdse rapportage 2019.

ga terug