Uitvoeringsinformatie

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Uitvoeringsinformatie 2020

Nr.

 Doel

Lasten 2020

Baten
2020

Saldo
2020

Begroting 2019

Werkelijk 2018

1

Totaal Veiligheid

-3.308.745

71.600

-3.237.145

-3.156.704

-2.993.240

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.246.284

35.000

-2.211.284

-2.134.472

-2.183.199

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.062.461

36.600

-1.025.861

-1.022.232

-810.041

2

Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat

-5.442.197

185.400

-5.256.797

-5.329.108

-5.094.173

2.1

Verkeer en vervoer

-5.397.958

185.400

-5.212.558

-5.288.175

-5.060.010

2.2

Parkeren

-44.239

-

-44.239

-40.933

-34.163

3

Totaal Economie

-5.488.164

4.528.821

-959.343

-1.165.423

2.303.067

3.1

Economische ontwikkeling

-717.435

-

-717.435

-886.048

-724.230

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.251.871

4.295.221

43.350

46.850

3.216.555

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

-211.140

20.000

-191.140

-197.074

-108.694

3.4

Economische promotie

-307.718

213.600

-94.118

-129.151

-80.564

4

Totaal Onderwijs

-4.103.868

244.700

-3.859.168

-3.919.976

-4.038.137

4.1

Openbaar basisonderwijs

-69.145

-

-69.145

-69.706

-51.660

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.287.568

-

-2.287.568

-2.323.145

-2.550.881

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.747.155

244.700

-1.502.455

-1.527.125

-1.435.596

5

Totaal Sport, cultuur en recreatie

-8.279.493

490.934

-7.788.559

-7.711.012

-7.397.990

5.1

Sportbeleid en activering

-619.256

-

-619.256

-709.268

-564.974

5.2

Sportaccommodaties

-2.445.175

313.432

-2.131.743

-1.840.835

-2.016.984

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

-371.598

1.700

-369.898

-377.553

-363.037

5.5

Cultureel erfgoed

-115.300

400

-114.900

-123.850

-48.320

5.6

Media

-849.136

6.300

-842.836

-818.320

-790.928

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.879.028

169.102

-3.709.926

-3.841.186

-3.613.747

6

Totaal Sociaal domein

-43.347.203

9.265.650

-34.081.553

-34.221.635

-31.998.925

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.392.024

643.183

-4.748.841

-4.825.415

-4.351.604

6.3

Inkomensregelingen

-10.871.953

8.524.967

-2.346.986

-2.353.974

-1.678.545

6.4

Begeleide participatie

-5.680.400

-

-5.680.400

-5.809.728

-6.065.600

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.103.834

20.000

-1.083.834

-1.350.916

-1.052.779

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.749.287

77.500

-3.671.787

-3.432.937

-3.139.290

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7.205.350

-

-7.205.350

-6.362.665

-5.814.663

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-7.830.400

-

-7.830.400

-8.643.000

-8.264.165

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.513.955

-

-1.513.955

-1.443.000

-1.632.279

7

Totaal Volksgezondheid en milieu

-11.476.275

10.245.196

-1.231.079

-2.191.407

-930.334

7.1

Volksgezondheid

-1.668.847

-

-1.668.847

-1.604.292

-1.282.058

7.2

Riolering

-3.386.715

4.726.100

1.339.385

1.249.600

1.347.662

7.3

Afval

-3.930.062

5.219.096

1.289.034

428.114

637.993

7.4

Milieubeheer

-2.162.220

100.000

-2.062.220

-2.158.678

-1.410.992

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-328.431

200.000

-128.431

-106.151

-222.939

8

Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-4.801.268

2.519.360

-2.281.908

-1.658.774

-1.333.796

8.1

Ruimtelijke ordening

-2.064.249

589.822

-1.474.427

-725.085

-163.154

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

-250.000

250.000

-

-

-1.084.873

8.3

Wonen en bouwen

-2.487.019

1.679.538

-807.481

-933.689

-85.769

9

Totaal Bestuur en ondersteuning

-20.446.572

79.687.068

59.240.496

54.588.959

51.278.575

9.1

Bestuur

-1.915.279

-

-1.915.279

-1.886.736

-1.738.974

9.2

Burgerzaken

-975.850

549.750

-426.100

-502.670

-261.714

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.095.958

152.080

-943.878

-1.636.065

-992.296

9.4

Overhead

-13.660.263

16.265

-13.643.998

-14.578.402

-14.967.672

9.5

Treasury

80.355

228.433

308.788

117.117

67.580

9.61

OZB woningen

-229.800

8.950.240

8.720.440

8.119.100

7.841.678

9.62

OZB niet-woningen

-

2.754.000

2.754.000

2.700.000

2.654.458

9.64

Belastingen overig

-1.900.250

4.742.300

2.842.050

2.216.900

2.106.519

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

62.294.000

62.294.000

60.171.000

56.581.546

9.8

Overige baten en lasten

-749.527

-

-749.527

-131.285

-

9.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-12.550

Totaal Saldo van lasten en baten

-106.693.785

107.238.729

544.944

-4.765.080

-204.953

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

-5.972.171

5.126.290

-845.881

2.695.559

-452.139

Saldo MJB 2020-2023 vóór nieuw beleid

-112.665.956

112.365.019

-300.937

-2.069.521

-657.092

ga terug