Overzicht incidentele baten en lasten

Uitgangspunten:
Voor het inzicht in de financiële positie op korte en langere termijn is het voor de raad van groot belang om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo. Ook bij het nemen van besluiten met grotere financiële gevolgen is het van belang dat raadsleden kunnen zien wat de gevolgen daarvan zijn op langere termijn.
Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel.

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend.
Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Denk hierbij aan de lasten van verkiezingen. Ook door nieuw beleid of door bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed. Baten en lasten die zich vier jaar of langer voordoen zijn in beginsel structureel van aard.

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om éénmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.
Een incidentele baat of last, die vier jaar of langer geraamd wordt, blijft gezien de soort of de eigenschap van een begrotingspost altijd incidenteel en wordt niet opeens structureel door deze langer dan drie jaar te ramen.

 

2020

2021

2022

2023

Incidentele lasten en baten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Programma 1 "Veiligheid"

-

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 1 "Veiligheid"

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat"

Snelfietsroute SFR15

              -  

              -  

                 -  

              -  

     350.000

       -350.000

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 2 "Verkeer, vervoer en waterstaat"

             -  

             -  

                -  

             -  

     350.000

             -  

       -350.000

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 3 "Economie"

Revitalisering bedrijventerrein Houtakker-I, Bemmel

       75.000

              -  

         -75.000

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Doorbelasting uren NEXT-garden

    -200.000

    -200.000

              -  

              -  

              -  

Totaal Programma 3 "Economie"

    -125.000

             -  

        -75.000

    -200.000

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 4 "Onderwijs"

-

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 4 "Onderwijs"

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 5 "Sport, cultuur en recreatie"

Huur tijdelijke accommodatie Jonge Kracht, Huissen

       11.000

              -  

                 -  

       11.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Subsidie evenement ‘Het geluk van Lingewaard’  (3-jaarlijks)

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

       15.000

              -  

                 -  

       15.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

Verkoop groen-en reststroken

      -38.500

                 -  

      -38.500

              -  

      -16.042

                 -  

      -16.042

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Vervangingsinvestering tbv onderhoud openbaar groen

              -  

              -  

                 -  

              -  

       18.800

              -  

                 -  

       18.800

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 5 "Sport, cultuur en recreatie"

       11.000

      -38.500

                -  

      -27.500

       18.800

      -16.042

                -  

        2.758

       15.000

             -  

                -  

       15.000

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 6 "Sociaal Domein"

Transformatiefonds jeugdhulp

       28.300

      -28.300

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid 

       47.000

              -  

                 -  

       47.000

*

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Bijdrage Scalabor

     770.000

              -  

                 -  

     770.000

     456.000

              -  

                 -  

     456.000

     222.000

              -  

                 -  

     222.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 6 "Sociaal Domein"

     845.300

      -28.300

                -  

     817.000

     456.000

             -  

                -  

     456.000

     222.000

             -  

                -  

     222.000

             -  

             -  

                -  

             -  

Programma 7 "Volksgezondheid en milïeu"

Vervanging materieel algemene begraafplaatsen

         4.400

              -  

                 -  

         4.400

              -  

              -  

                 -  

              -  

       14.000

              -  

                 -  

       14.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

Verkoop reststroken (niet ten gunste van bestemmingsreserve)

              -  

       -100.000

    -100.000

       -100.000

    -100.000

              -  

              -  

Totaal Programma 7 "Volksgezondheid en milïeu"

        4.400

             -  

       -100.000

      -95.600

             -  

             -  

       -100.000

    -100.000

       14.000

             -  

                -  

       14.000

             -  

             -  

                -  

             -  

              -  

              -  

              -  

Programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing"

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

     375.000

              -  

       -375.000

              -  

     375.000

              -  

       -375.000

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Kostenverhaal Faciliterend grondbeleid

              -  

      -79.500

                 -  

      -79.500

              -  

      -35.900

                 -  

      -35.900

              -  

      -21.700

                 -  

      -21.700

              -  

      -21.700

                 -  

      -21.700

Bijdrage expl.tekort Waardwonen Mariaplein Haalderen

     130.000

              -  

       -130.000

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing"

     505.000

      -79.500

       -505.000

      -79.500

     375.000

      -35.900

       -375.000

      -35.900

             -  

      -21.700

                -  

      -21.700

             -  

      -21.700

                -  

      -21.700

Programma 9 "Bestuur en ondersteuning"

Algemene uitkering Gemeentefonds -
Versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid 

              -  

      -47.000

                 -  

      -47.000

*

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Vervangingsinvesteringen materieel Technisch Wijkbeheer

       28.300

              -  

                 -  

       28.300

       19.900

              -  

                 -  

       19.900

              -  

              -  

                 -  

              -  

       58.700

       58.700

Vervangingsinvesteringen materieel Facilitaire Zaken

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

       24.200

              -  

                 -  

       24.200

              -  

              -  

                 -  

              -  

Uitvoering verkeersbesluiten

       66.000

              -  

         -66.000

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Bewustwording privacy

       22.000

              -  

         -22.000

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

WOZ - wijziging waarderingsgrondslag

       50.000

              -  

                 -  

       50.000

       50.000

              -  

                 -  

       50.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Opbrengst precariobelasting

              -  

  -4.371.000

     2.980.000

  -1.391.000

              -  

  -4.371.000

     2.980.000

  -1.391.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Uitvoering compensatieregeling precariobelasting Vitens

     952.500

              -  

       -952.500

              -  

     952.500

              -  

       -952.500

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Opbrengst precariobelasting afbouwen t.g.v. algemene reserve

              -  

              -  

        558.400

     558.400

              -  

              -  

     1.047.000

   1.047.000

              -  

              -  

                 -  

              -  

              -  

              -  

                 -  

              -  

Totaal Programma 9 "Bestuur en ondersteuning"

  1.118.800

 -4.418.000

     2.497.900

    -801.300

  1.022.400

 -4.371.000

     3.074.500

    -274.100

       24.200

             -  

                -  

       24.200

       58.700

             -  

                -  

       58.700

Totaal incidentele baten en lasten 

   2.359.500

  -4.564.300

     1.817.900

    -386.900

   2.222.200

  -4.422.942

     2.249.500

       48.758

     275.200

      -21.700

                 -  

     253.500

       58.700

      -21.700

                 -  

       37.000

 * budgettair neutraal 

ga terug