Prognose balans

Geprognosticeerde balans 2019-2023

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2019
begroot

31-12-2020
begroot

31-12-2021
begroot

31-12-2022
begroot

31-12-2023
begroot

Vaste activa

Immateriële vaste activa

238

219

207

194

179

Materiële vaste activa

85.762

101.613

112.844

119.374

121.836

Financiële vaste activa

8.616

6.140

5.651

5.162

4.674

Totaal vaste activa

94.615

107.971

118.702

124.730

126.688

Vlottende activa

Voorraden

8.886

9.486

12.420

16.140

23.792

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

10.950

8.700

7.700

7.700

6.700

Liquide middelen

10

3.525

3.604

3.484

3.150

Overlopende activa

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

Totaal vlottende activa

22.046

23.911

25.924

29.524

35.842

Totaal generaal

116.661

131.882

144.626

154.254

162.530

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2019
begroot

31-12-2020
begroot

31-12-2021
begroot

31-12-2022
begroot

31-12-2023
begroot

Vaste passiva

Eigen vermogen

39.644

40.291

42.225

41.657

41.620

Voorzieningen

13.192

14.923

16.711

18.643

20.575

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

55.425

57.789

66.811

75.073

79.954

Totaal vaste passiva

108.260

113.003

125.746

135.374

142.149

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

1.601

8.500

8.500

8.500

10.000

Overlopende passiva

6.800

10.380

10.380

10.380

10.380

Totaal vlottende passiva

8.401

18.880

18.880

18.880

20.380

Totaal generaal

116.661

131.883

144.626

154.254

162.529

ga terug