3. Economie

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling recreatieschap Overbetuwe / recreatiemaatschappij Uiterwaarde
Toezichtarrangement 1

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Het bevorderen van dagrecreatie

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Het beheer van intensieve dagrecreatieve objecten, in Lingewaard geen activiteiten

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

Doel 4 - Uit recreatie en toerisme willen we meer economisch profijt halen.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

geen

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

nvt