4. Onderwijs

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)
Toezichtarrangement 3

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Het verzorgen van het doelgroepenvervoer voor de inwoners van de gemeente Lingewaard die daarvoor in aanmerking komen.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Het regelen van het leerlingenvervoer voor de deelnemende gemeenten.

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

De prestaties van deze GR is in individuele gevallen een randvoorwaarde voor het behalen van een startkwalificatie (doel 3).

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In 2020 wordt er opnieuw aanbesteed en verandert de structuur: geen regiecentrale bij het routevervoer meer.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

De aanbesteding zal financiële gevolgen hebben, zoals bij elke aanbesteding. Het is nog niet aan te geven welke dat zijn.

Gemeenschappelijke Regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Gelderland Centraal (MGR)
Toezichtarrangement 3

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

De MGR wil namens de gemeenten in de regio een aantal gemeenschappelijke uitvoerende taken binnen het brede sociaal domein uitvoeren. Zij doet dat in de vorm van modules en submodules waaraan gemeenten flexibel kunnen deelnemen. Voor dit programma worden regionaal plannen gemaakt voor volwasseneneducatie en startkwalificatie. De middelen hiervoor komen bij de centrumgemeente binnen.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Regionaal uitvoeren van diverse gemeentelijke taken binnen het sociaal domein: Inkoop van Zorg (m.n. Wmo en Jeugdwet), Onderwijszaken, Werkgeversservicepunt en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening. Dit gebeurt binnen de door het Algemeen Bestuur van de MGR en de Bestuurscommissies van de desbetreffende modules vastgestelde kaders, waarbij financieel zoveel mogelijk de ‘nullijn’ wordt gevolgd.

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

Het werk van de MGR sluit aan bij doel 1: Kinderen en jongeren ontwikkelen zich veilig en prettig gedurende hun schoolperiode.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In 2017 is de MGR gestart met 1 module en dat is inmiddels uitgebreid naar de vierde module in 2019. Het jaar 2020 zal zoveel mogelijk worden gebruikt om de ontstane bestuurlijke verhoudingen en de werkorganisatie te versterken en te consolideren. Vooralsnog wordt geen verdere uitbreiding met een nieuwe module verwacht.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

De Begroting 2020 e.v. is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld nadat de colleges van de gemeenten daarmee hadden ingestemd en de gemeenteraden hun zienswijzen hadden kenbaar gemaakt. Een en ander sluit aan bij onze gemeentelijke begroting, zodat er geen bijzondere (financiële) gevolgen zijn te verwachten.