6. Sociaal domein

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)
Toezichtarrangement 3

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Het verzorgen van het doelgroepenvervoer voor de inwoners van de gemeente Lingewaard die daarvoor in aanmerking komen

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Het regelen van het vervoer voor doelgroepen uit de deelnemende gemeenten (Wmo en Jeugd)

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

Voor 2020 zijn er geen specifieke doelen in programma 6 Sociaal domein opgenomen waaraan de GR bijdraagt.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In 2020 wordt er opnieuw aanbesteed en verandert de structuur: geen regiecentrale bij het routevervoer meer.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

De aanbesteding zal financiële gevolgen hebben, zoals bij elke aanbesteding. Het is nog niet aan te geven welke dat zijn.

Gemeenschappelijke Regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Gelderland Centraal (MGR)
Toezichtarrangement 3

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

De MGR wil namens de gemeenten in de regio een aantal gemeenschappelijke uitvoerende taken binnen het brede Sociaal Domein uitvoeren. Zij doet dat in de vorm van modules en submodules waaraan gemeenten flexibel kunnen deelnemen.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Regionaal uitvoeren van diverse gemeentelijke taken binnen het Sociaal Domein: Inkoop van Zorg (m.n. Wmo en Jeugdwet), Onderwijszaken, Werkgeversservicepunt en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening. Dit moet geschieden binnen de door het Algemeen Bestuur van de MGR en de Bestuurscommissies van de desbetreffende modules vastgestelde kaders, waarbij financieel zoveel mogelijk de ‘nullijn’ wordt gevolgd.

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

Het werk van de MGR sluit aan bij doel 1 t/m 4.
Bij de relevante ontwikkelingen staat beschreven hoe er meer specifiek wordt bijgedragen aan de doelen 2 en 4.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In 2017 is de MGR gestart met 1 module en dat is inmiddels uitgebreid naar de vierde module in 2019. Het jaar 2020 zal zoveel mogelijk worden gebruikt om de ontstane bestuurlijke verhoudingen en de werkorganisatie te versterken en te consolideren. Vooralsnog wordt geen verdere uitbreiding met een nieuwe module verwacht.
Meer specifiek staat de eerste helft van 2020 in het teken van de nieuwe aanbesteding jeugd en WMO.
Ook zet het WSP in 2020 meer in op de subregionale dienstverlening. Dit vanuit de behoefte om goede aansluiting te hebben tussen WSP en het lokaal MKB in onze gemeente en om meer en meer vanuit werkfitte kandidaten te zoeken naar passende banen. Dit mondt uit in een WSP breed accountplan 2020 hoe te komen tot een gezamenlijke marktbewerking en werkgeversbenadering in de gemeenten.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

De Begroting 2020 e.v. is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur van de MGR SD CG vastgesteld nadat de colleges van de gemeenten daarmee hadden ingestemd en de gemeenteraden hun zienswijzen hadden kenbaar gemaakt. De meerjarenbegroting 2020 en de daarin verwachte uitgaven sluit aan bij onze gemeentelijke begroting 2020. Dat geldt zowel voor de samenwerkingsmodules Inkoop van Zorg, Onderwijszaken, Werkgeversservicepunt (WSP) als voor Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW). Belangrijkste risico dat wij hebben gesignaleerd betreft de kosten van vervanging van eventueel langdurig ziek personeel van de MGR (niet zijnde de SW-ers).

Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven
GR Presikhaaf Bedrijven bestaat nog maar is een ‘lege huls’ die in 2020 wordt opgeheven en geliquideerd.