7. Volksgezondheid en milieu

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden onderdeel
Publieke Gezondheid
Toezichtarrangement 2

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

VGGM behartigt de belangen van goede
voorzieningen Publieke  Gezondheidszorg binnen de deelnemende gemeenten en voert deze mede uit.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Uitvoering Wet publieke gezondheidszorg o.a.
infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

De VGGM levert een bijdrage aan het realiseren van de volgend doelen van dit programma:
1. Een gezonde leefstijl van alle inwoners;
2. Geen overschrijding van de normen voor de aanrijtijden van de ambulance.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In haar conceptbegroting 2020 heeft de VGGM een uitbreiding van de taken en formatie voorzien op de onderwerpen:
a. versterking informatiepositie Zorg en Veiligheid; verder ontsluiten en verbinden van informatie op het gebied van veiligheid en publieke gezondheid
b. gevolgen nieuwe Omgevingswet; uitbreiding en intensivering adviestaken VGGM
c. realiseren LCMS (Landelijke Crisis Management Systeem) Zorg en permanent monitoren toestandsbeeld acute zorg met ketenpartners acute zorg;

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Gemeente Lingewaard heeft in haar reactie op de conceptbegroting 2020 VGGM aangegeven niet in te stemmen met de ontwerpbegroting en dringt aan op dekking van de lastenverhoging binnen bestaande budgetten. Hiervoor was  geen meerderheid te vinden binnen het algemeen bestuur.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Toezichtarrangement 2

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

De ODRA is een
uitvoeringsorganisatie voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering op het gebied van bouwen en milieu.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Verwacht wordt dat het vastgestelde
werkprogramma wordt uitgevoerd

Aan welke doelen uit de begroting draagt dit bij?

De ODRA levert een bijdrage aan de  uitvoering van de reguliere taken van programma 7.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

De ODRA bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Nadat het werkprogramma 2020 is vastgesteld, bestaat inzicht in het aantal extra benodigde uren.