Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

6. Water

Programma:
5 Sport, cultuur en recreatie

Kaderstellende nota’s:

  • Waterplan Lingewaard (2008)
  • Nota Waterbergingsbank Gemeente Lingewaard (2014)

Wat doen we in 2020:

  • de oevers onderhouden van de gemeentelijke watergangen en waar noodzakelijk baggeren. Daarmee verbeteren we de waterkwaliteit en voorkomen/beperken we wateroverlast. Problemen in het watersysteem bespreken we met het Waterschap. Als dat nodig is treffen we maatregelen.
  • een extern gespecialiseerd bedrijf onderhoudt het grondwatermeetnet
  • een risicodialoog uitvoeren en een uitvoerings- en investeringsprogramma opstellen (project Ruimtelijke (klimaat) adaptatie). We doen dit in regionaal verband met negen andere gemeenten, het waterschap en de provincie, maar ook op lokaal niveau. Dit volgt uit het Deltaplan. Doel is een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Vanaf 2020 moet dit al onderdeel zijn van gemeentelijk beleid en uitvoering.

Financieel:
In programma 5, onder 'Wat mag het kosten?', hebben we de lasten en baten voor onderhoud van watergangen opgenomen. De kosten van de maatregelen uit het waterplan activeren we (rente en afschrijving).