2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Nieuwe voorstellen en Investeringsplan

Bochten Karstraat Huissen
In de Kadernota 2020 hebben we aangegeven, dat we de bochten in de Karstraat gaan aanpakken.
Het totale project kost naar verwachting € 4,5 miljoen. Aan subsidie ontvangen we ongeveer  € 2 miljoen. We gaan ervan uit dat het plan voor het aanpassen van de bochten in de Karstraat kan worden uitgevoerd in 2020 en 2021. In het Investeringsplan nemen we € 1.750.000 op voor 2020 en € 750.000 voor 2021. De kapitaallasten bedragen vanaf 2022 € 100.000 per jaar. Daar tegenover staat de dekking uit het Fonds bovenwijkse voorzieningen.

Investeringsplan

Alle onderstaande investeringen zijn al eerder door de raad opgenomen in de P&C documenten.

2.01

Gemeentelijk mobiliteitsplan 2019-2022

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 1.050.000
€ 1.600.000
€ 450.000

Via afschrijving

€ 42.000
€ 64.000
€ 18.000

2020
2021
2022

De financiële vertaling van de voorstellen voor het GMP voor de periode 2019-2022 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Vanuit het GMP 2018 is een bedrag van € 50.000 verschoven naar 2020 voor de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen.

2.02

Reconstructie Nijmeegsestraat Gendt

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 575.000

Via afschrijving

€ 23.000

2020

De Nijmeegsestraat in Gendt vertoont veel schade. Plaatselijk herstel is niet meer mogelijk. Uit boringen blijkt, dat er onder een groot deel van het asfalt geen degelijke fundering aanwezig is. Om deze gebiedsontsluitingsweg weer in goede staat van onderhoud te krijgen, vervangen we de volledige asfaltconstructie. De uitvoering stond gepland in 2019. Vanwege afstemming met andere projecten in de Nijmeegsestraat (waaronder de Martinuskerk) is de uitvoering van het project verschoven naar 2020. De werkzaamheden worden gecombineerd met vervanging van de riolering en aanleg van een hemelwaterstelsel. Daarnaast wordt in overleg met betrokkenen gekeken naar aanpassingen in de weginrichting (verkeersmaatregelen).

2.03

Hoogwatervrij maken Looveer

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 1.100.000

via afschrijving

€ 60.500

2023-2029

Het ophogen van de weg of het realiseren van een weg waar bij hoogwater het water onderdoor kan, is doorgerekend als onderdeel van een omvangrijker maatregelenpakket rondom het splitsingspunt Rijn – IJssel. Ophogen kan uitsluitend in samenwerking met en in afstemming met andere overheden. In 2020 wordt met provincie, regio, andere gemeenten, waterschap en Rijk bekeken welke haalbare opties er zijn voor een gezamenlijke financiering en inpassing van verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.