4. Onderwijs

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

4

Onderwijs

2018
Werkelijk

2019
Begroot

2020
Begroot

2020
Lasten

2020
Baten

4.1

Openbaar basisonderwijs

-51.660

-69.706

-69.145

-69.145

60401

Openbaar basisonderwijs

-51.660

-69.706

-69.145

-69.145

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.550.881

-2.348.645

-2.287.568

-2.287.568

60402

Bijzonder basisonderwijs

-311.228

-344.426

-299.856

-299.856

-

60403

Onderwijshuisvesting

-2.239.653

-2.004.219

-1.987.712

-1.987.712

-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.435.596

-1.602.125

-1.502.455

-1.747.155

244.700

60404

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-499.605

-622.696

-484.536

-729.236

244.700

60405

Leerlingenvervoer

-909.583

-940.129

-1.003.319

-1.003.319

-

60406

Volwasseneducatie

-26.408

-39.300

-14.600

-14.600

-

Saldo Lasten en Baten

-4.038.136

-4.020.476

-3.859.168

-4.103.868

244.700

Onttrekkingen reserves

221.542

-20.000

-

-

-

Toevoegingen

-92.600

-

-

-

Saldo inclusief mutaties reserves

-3.909.194

-4.040.476

-3.859.168

-4.103.868

244.700

Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: Voorschoolse voorziening peuters € 46.000 V

Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Gymonderwijs € 42.500 V
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken subsidies € 79.000 V
Onderwijsachterstandenbeleid € 156.500 N en de rijksmiddelen hiervoor € 156.500 V
Leerlingenvervoer € 50.000 N

Actualisatie budgetten
Vergoeding gymonderwijs € 35.000 V

Overzicht personele inzet:

4

Onderwijs

Begroot 2019

Begroot 2020

60401

Openbaar basisonderwijs

-896

60403

Onderwijshuisvesting

-1.450

-56.928

60404

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-135.870

-99.852

60405

Leerlingenvervoer

-62.800

-63.240

60406

Volwasseneducatie

-9.000

-9.300

totaal lasten

-209.120

-230.216