Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Algemene uitkering

De uitkering van de meicirculaire 2019 valt de eerste jaren hoger uit dan verwacht bij de septembercirculaire 2018. Dit wordt vooral veroorzaakt door de incidentele extra middelen voor jeugdhulp. Het accres is echter fors lager door onderuitputting bij het rijk.