7. Volksgezondheid en milieu

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

7

Volksgezondheid en milieu

2018
Werkelijk

2019
Begroot

2020
Begroot

2020
Lasten

2020
Baten

7.1

Volksgezondheid

-1.282.058

-1.478.292

-1.668.847

-1.668.847

60701

Openbare gezondheidszorg

-601.984

-719.291

-791.746

-791.746

-

60702

Jeugdgezondheidszorg

-680.074

-759.001

-877.101

-877.101

-

7.2

Riolering

1.347.662

1.257.600

1.339.385

-3.386.715

4.726.100

60720

Algemeen rioolbeheer

-2.219.757

-2.263.582

-2.280.435

-2.280.435

-

60721

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

-1.055.444

-1.078.818

-1.087.180

-1.106.280

19.100

60722

Rioolheffing

4.622.863

4.600.000

4.707.000

-

4.707.000

7.3

Afval

637.993

678.114

1.289.034

-3.930.062

5.219.096

60723

Afval algemeen

-59.025

-94.460

-122.520

-122.520

-

60724

Huishoudafval

-2.103.079

-2.036.587

-2.532.446

-3.422.057

889.611

60725

Overige afvalstoffen

-293.889

-293.139

-304.800

-385.485

80.685

60726

Afvalstoffenheffing

3.093.986

3.102.300

4.248.800

-

4.248.800

7.4

Milieubeheer

-1.410.992

-1.989.929

-2.062.220

-2.162.220

100.000

60729

Plaagdierbestrijding

-138.062

-79.900

-73.700

-73.700

-

60727

Milieubeheer

-1.059.383

-1.045.129

-1.287.650

-1.387.650

100.000

60728

Duurzaamheid

-213.546

-864.900

-700.870

-700.870

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-222.939

-106.151

-128.431

-328.431

200.000

60730

Algemene begraafplaatsen

-180.279

-91.151

-113.431

-313.431

200.000

60731

Begraven

-42.660

-15.000

-15.000

-15.000

-

Saldo Lasten en Baten

-930.335

-1.638.658

-1.231.079

-11.476.275

10.245.196

Onttrekkingen reserves

1.553.944

1.421.580

300.000

-

300.000

Toevoegingen

-1.496.632

-455.000

50.000

50.000

-

Saldo inclusief mutaties reserves

-873.023

-672.078

-881.079

-11.426.275

10.545.196

Specificatie mutaties reserves

Onttrekkingen:
Transitiefonds energie € 300.000
Toevoegingen:
Bezuiniging verkoop reststroken verlaging toevoeging € 100.000
Afvalstoffenheffing € 50.000

Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

In 2019 is in de begroting 2019 € 500.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid en dit bedrag (of het restant er van) zal eind 2019 in het transitiefonds energie worden gestort. In 2020 is de verwachting dat we € 300.000 uit het fonds onttrekken voor duurzaamheid. (zie paragraaf Duurzaamheid)

Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: Rijksvaccinatieprogramma € 93.000 N
Meicirculaire 2019: Invoering Wvggz  € 55.000 N

Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA € 360.000 N
Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA (leges) € 360.000 V

Actualisatie bestaand beleid Kadernota 2020
Bijstelling bijdrage VGGM gezondheidszorg € 61.800 N

Actualisatie budgetten
BTW riolering € 100.000 V

Overzicht personele inzet:

7

Volksgezondheid en milieu

Begroot 2019

Begroot 2020

60701

Openbare gezondheidszorg

-42.000

-43.400

60702

Jeugdgezondheidszorg

-24.000

-24.800

60720

Algemeen rioolbeheer

-330.805

-360.000

60721

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

-205.200

-181.860

60723

Afval algemeen

-94.460

-122.520

60724

Huishoudafval

-163.117

-181.030

60725

Overige afvalstoffen

-113.780

-126.686

60727

Milieubeheer

-52.426

-68.248

60728

Duurzaamheid

-135.650

-129.370

60729

Plaagdierbestrijding

-57.400

-52.500

60730

Algemene begraafplaatsen

-153.800

-172.480

totaal lasten

-1.372.638

-1.462.894