9. Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

9

Bestuur en ondersteuning

2018
Werkelijk

2019
Begroot

2020
Begroot

2020
Lasten

2020
Baten

9.1

Bestuur

-1.738.974

-1.979.736

-1.915.279

-1.915.279

60014

Gemeenteraad

-574.526

-569.400

-583.400

-583.400

-

60015

Raadsfracties

-30.757

-40.500

-40.500

-40.500

-

60016

Rekenkamercommissie

-36.481

-64.700

-39.700

-39.700

-

60017

Griffie

-264.178

-304.289

-311.749

-311.749

-

60018

College van B&W

-833.033

-1.000.847

-939.930

-939.930

-

9.2

Burgerzaken

-261.714

-505.058

-426.100

-975.850

549.750

60001

Basis registratie personen (BRP)

-94.084

-253.040

-326.550

-801.300

474.750

60002

Burgerlijke stand

-35.782

-64.000

-76.750

-151.750

75.000

60003

Verkiezingen

-131.848

-188.018

-22.800

-22.800

-

9.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-992.296

-1.343.305

-943.878

-1.095.958

152.080

60004

Eigendommen

210.013

-349.717

-261.987

-339.067

77.080

60005

Overige gebouwen

-543.820

-536.655

-533.550

-533.550

-

60006

Gronden algemeen

-658.490

-456.933

-148.341

-223.341

75.000

60021

Accommodatiebeleid

-

-

-

9.4

Overhead

-14.967.672

-14.147.804

-13.643.998

-13.660.263

16.265

60050

Directie

-337.531

-286.059

-293.439

-293.439

-

60051

Stafafdeling

-548.286

-820.520

-824.643

-824.643

-

60052

Team Technisch Wijkbeheer

-218.354

-189.468

-147.220

-147.220

-

60053

Materieel TWB

81.814

-

-

-

60054

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

-820.945

-275.152

-245.206

-245.206

-

60055

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

-968.073

-912.499

-933.585

-933.585

-

60056

Facilitair

-493.979

-484.699

-489.936

-490.286

350

60057

Huisvesting gem.kantoor/-werf

-1.167.972

-1.134.684

-1.152.580

-1.152.580

-

60058

Representatie

-95.972

-83.760

-83.760

-83.760

-

60059

Team Informatievoorziening

-1.548.483

-1.487.208

-1.591.498

-1.591.498

-

60060

Automatisering

-1.791.692

-2.207.462

-2.141.983

-2.152.983

11.000

60061

Documentaire informatievoorz.

-277.558

-208.010

-208.010

-208.010

-

60062

Team P&O/Communicatie

-1.157.007

-1.237.617

-1.258.274

-1.258.274

-

60063

Personeelsbeheer

-194.500

-235.151

-427.541

-427.541

-

60064

Personeelsontwikkeling

-122.921

-143.440

-138.830

-138.830

-

60065

Organisatieontwikkeling

-74.169

-74.600

-74.600

-74.600

-

60066

Communicatie

-88.878

-50.350

-50.350

-50.350

-

60067

Team Fin./JZ/Ink.

-1.802.999

-1.964.162

-1.964.962

-1.969.877

4.915

60068

Begroting & verantwoording

-108.230

-79.000

-75.480

-75.480

-

60069

Juridische kwaliteitszorg

-280.256

-258.370

-260.010

-260.010

-

60070

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

-193.229

-102.664

-147.294

-147.294

-

60071

Team Klant Contact Centrum

-516.813

-529.509

-439.754

-439.754

-

60072

Team Projectrealisatie

-299.624

-218.276

19.455

19.455

-

60073

Team Ruimtelijk Beleid

-281.894

-172.651

58.399

58.399

-

60074

Team Sociaal Beleid

-929.017

-266.049

-271.285

-271.285

-

60075

Team Bedrijfsbureau SD

-312.605

-167.764

-47.892

-47.892

-

60076

Team Toegang SD

-394.041

-208.680

-446.220

-446.220

-

60078

Herbouw gemeentekantoor

-24.462

-350.000

-

-

-

60079

Ondernemingsraad

-7.500

-7.500

-

9.5

Treasury

67.580

117.117

308.788

80.355

228.433

60007

Treasury

67.580

117.117

308.788

80.355

228.433

9.61

OZB woningen

7.841.678

8.055.100

8.720.440

-229.800

8.950.240

60008

Waardering Onroerende Zaken

-651.589

-580.900

-229.800

-229.800

-

60009

Onr.Zaakbelast. - Woningen

8.493.266

8.636.000

8.950.240

-

8.950.240

9.62

OZB niet-woningen

2.654.458

2.590.800

2.754.000

2.754.000

60010

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

2.654.458

2.590.800

2.754.000

-

2.754.000

9.64

Belastingen overig

2.106.519

2.271.900

2.842.050

-1.900.250

4.742.300

60011

Belastingen

2.106.519

2.271.900

2.842.050

-1.900.250

4.742.300

9.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

56.581.546

59.692.000

62.294.000

62.294.000

60013

Gemeentefonds - Algemene uitkering

37.038.635

40.521.000

57.029.000

-

57.029.000

60019

Gemeentefonds - Sociaal Domein

19.542.911

19.171.000

5.265.000

-

5.265.000

9.8

Overige baten en lasten

-171.285

-749.527

-749.527

60012

Reserveringen en stelposten

-171.285

-749.527

-749.527

-

9.9

Vennootschapsbelasting

-12.550

60020

Vennootschapsbelasting

-12.550

-

-

-

Saldo Lasten en Baten

51.278.574

54.579.729

59.240.496

-20.446.572

79.687.068

Onttrekkingen reserves

2.635.358

2.639.080

4.089.340

-

4.089.340

Toevoegingen

-3.296.520

-3.437.200

-3.538.400

-3.538.400

-

Saldo inclusief mutaties reserves

50.617.412

53.781.609

59.791.436

-23.984.972

83.776.408

Specificatie mutaties reserves

Onttrekkingen:
Overheveling uit algemene reserve voor de reserve sociaal domein € 3.000.000
Compensatieregeling Vitens tlv reserve precariobelasting € 952.500
Rente Vitens ten gunste van de exploitatie € 100.000
AVG privacy € 22.000
Teambuildingactiviteiten tlv IZA gelden € 14.840

Toevoegingen:
Opbrengst precariobelasting toevoegen aan bestemmingsreserve precariobelasting € 3.538.400

Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Gronden algemeen - In 2019 is incidenteel € 300.000 opgenomen voor de herontwikkeling Martinuskerk.

Nieuwe voorstellen
Herbouw gemeentekantoor € 197.000 N

Begrotingswijzigingen 2019
Septembercirculaire 2018: € 64.000 V
Meicirculaire 2019: € 335.000 V

Structurele ontwikkelingen turaps 2019
Basis registratie personen € 20.000 V
Budget calamiteiten ICT € 24.000 V
Lagere rentelasten € 65.000 V

Actualisatie budgetten
Ontwikkeling CAO gemeenten € 225.000 N

Bezuinigingen
Annuïtair in plaats van lineair afschrijven € 275.000 V
Budget nieuw beleid € 25.000 V

Personele inzet
Verkiezingen - in 2020 geen verkiezingen en in 2019 waren er drie.
Eigendommen - in 2019 is er extra inzet geweest voor vastgoed.  De inzet voor 2020 zal plaatsvinden binnen bestaande formatie en budgetten. Verder zijn uren met betrekking tot sportaccommodaties, sociaal culturele centra en gemeentelijke huisvesting niet meer verantwoord op eigendommen maar op de betreffende producten.

Overzicht personele inzet:

9

Bestuur en ondersteuning

Begroot 2019

Begroot 2020

60001

Basis registratie personen (BRP)

-498.540

-531.050

60002

Burgerlijke stand

-84.000

-96.750

60003

Verkiezingen

-61.668

-21.400

60004

Eigendommen

-242.178

-60.032

60005

Overige gebouwen

-2.600

-1.288

60006

Gronden algemeen

-167.454

-158.912

60007

Treasury

-7.950

-7.800

60011

Belastingen

-39.750

-39.000

60051

Stafafdeling

11.900

10.800

60052

Team Technisch Wijkbeheer

1.408.096

1.466.094

60054

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

1.736.761

1.499.014

60055

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

3.396

6.560

60059

Team Informatievoorziening

201.000

231.080

60062

Team P&O/Communicatie

11.400

-

60067

Team Fin./JZ/Ink.

47.700

46.800

60070

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

1.311.630

1.264.140

60071

Team Klant Contact Centrum

648.270

664.995

60072

Team Projectrealisatie

1.523.247

2.025.708

60073

Team Ruimtelijk Beleid

1.310.650

1.701.960

60074

Team Sociaal Beleid

901.320

931.364

60075

Team Bedrijfsbureau SD

1.951.488

2.067.700

60076

Team Toegang SD

2.097.680

2.182.410

totaal lasten

12.060.398

13.182.393