9. Bestuur en ondersteuning

Wat gaan we doen in 2020?

Bestuur (doel 1)

 • We willen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Dit vraagt ook de nieuwe Wet open overheid van ons.
 • We vinden het belangrijk dat inwoners brieven en andere teksten goed begrijpen. Sinds 2018 is er een lezerspanel van ongeveer 15 inwoners.  In 2020 willen we minimaal tien brieven of teksten voorleggen aan het lezerspanel. Het gaat om brieven en teksten die de gemeente regelmatig stuurt aan inwoners, of één keer stuurt aan heel veel inwoners. Bijvoorbeeld over burgerzaken, afval of belastingen. De leden van het panel geven aan of ze de tekst begrijpen, of ze informatie missen of overbodig vinden.
 • De werkgroep integriteit zorgt ervoor dat het onderwerp integriteit onder de aandacht komt van de raad en het college. Dit doet deze werkgroep onder meer door de gedragscode te actualiseren en periodiek (minimaal 1 keer per jaar) bijeenkomsten te organiseren die gaan over het onderwerp integriteit. De werkgroep bestaat uit de burgemeester, gemeentesecretaris, raadsgriffier, een wethouder en enkele raadsleden met ondersteuning door de afdeling P&O.

Samenwerkingsverbanden (doel 2)

 • Met de gemeente Overbetuwe maken wij een strategische visie op het middengebied tussen Arnhem en Nijmegen.
 • De voorbereiding en behandeling van de P&C documenten van de verbonden partijen doen we meer in gezamenlijkheid met de andere deelnemende gemeenten. Dit doen we onder meer door vooraf afstemming te zoeken over moties en amendementen.
 • De regio Arnhem Nijmegen werkt aan versterkingsproces om de regio aantrekkelijker te maken voor inwoners, bedrijven en overheden. Er wordt een visie met uitvoeringsagenda opgesteld en een bijpassende governance ontwikkeld. In dit proces nemen wij als gemeente Lingewaard actief deel. We maken deel uit van de stuurgroep én het projectteam versterking regionale samenwerking.
 • Conform de Nota Verbonden Partijen evalueren we in 2020 een verbonden partij. In 2020 is dat de VGGM, onderdeel Brandweer.

Dienstverlening (doel 3 en 4)

 • We gaan gemeentebreed werken met serviceformules. Serviceformules sluiten aan op de beleefwereld en verwachting van onze klanten.
 • Om invulling te geven aan de serviceformules gaan we klantreistrajecten uitvoeren voor onze producten en diensten.
 • In 2020 breiden we het aantal online producten en diensten uit. Het gaat vooral om digitale formulieren voor klanten in het sociaal domein. Denk daarbij aan een formulier waarmee inkomensondersteuning kan worden aangevraagd en een formulier waarmee deze klanten wijzigingen kunnen doorgeven.  
  Deze diensten zijn en blijven ook toegankelijk voor mensen die minder digitaal vaardig zijn of om een andere reden maatwerk nodig hebben.