6. Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

We bouwen samen met inwoners en maatschappelijke partners aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Daarmee creëren wij een aantrekkelijk sociaal leefklimaat waarin iedereen kan meedoen. Waarvoor iedereen plaats is en waar iedereen oog heeft voor een ander. In Lingewaard kijken we naar elkaar om.

In Lingewaard hebben we bruisende, vitale kernen. We stimuleren dat inwoners zelf met initiatieven komen. Ook het samen met inwoners vorm geven aan een dorps- of wijkontwikkelingsplan vinden we erg belangrijk. Zij zijn immers de experts als het gaat om hun eigen leefomgeving.

Onze doelen voor 2020 zijn:

  1. Inwoners van Lingewaard kunnen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig wonen, leven en participeren.
  2. We willen structureel het aantal mensen in de bijstand verminderen doordat meer bijstandsgerechtigden werken of participeren naar vermogen.
  3. Jongeren groeien veilig thuis op en hebben voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
  4. We willen de kosten in het sociaal domein met betrekking tot de Jeugdwet, WMO en Participatiewet stabiliseren en terugdringen.
  5. We willen de leefkwaliteit in de buurt verbeteren door de inzet van Lingewaard Doet. We streven naar minimaal 40 door inwoners ingediende ideeën, waarvan 80% daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
  6. We stimuleren inwonersinitiatieven en streven naar minimaal 15 maatschappelijk initiatieven om de leefbaarheid in de straat, buurt of stad / dorp te verbeteren.
  7. We ondersteunen dorps- en wijkplatforms bij het opstellen van dorps- en wijkontwikkelplannen.

Indicatoren

Participatie

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

B2023

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar e.o.

18,8

18

17

16

Lopende re-integratievoorzieningen*

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

10

11

13

15

Banen*

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

439,1

442

445

455

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking.

69,3

68

68

68

Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren.

0,85**

0,85

0,85

0,85

In het BBV is opgenomen uit welke bron de gemeente de kengetallen moet halen.
* Deze kengetallen komen uit 'Waar staat je gemeente'. Door actualisatie van gegevens, peildatum augustus 2019, wijken de cijfers voor 2018 en 2019 af van wat in de jaarrekening 2018 (16,6) en begroting 2019 (18,0 bij lopende re-integratievoorzieningen en 520 voor banen) staat.   
** Dit kengetal komt uit de rapportage Kinderen in Tel van het Verweij Jonker Instituut, dat voor het laatst is uitgevoerd in 2015.

Jeugd

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

B2023

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2,2*

2,2

2

1,9

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

-

0,7

0,6

0,6

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

10,1

7,8

10,5**

10

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,6

0,5

0,5

0,5

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,2

0,2

0,2

0,2

* In het BBV is opgenomen uit welke bron de gemeente de kengetallen moet halen. Dit kengetal komt uit de rapportage Kinderen in Tel van het Verweij Jonker Instituut, dat voor het laatst is uitgevoerd in 2015.
** Het percentage jongeren met jeugdhulp is de afgelopen jaren sterk gestegen. De komende jaren zetten we in op stabilisatie van de groei en verschuiving naar lichtere vormen van zorg.

Wmo

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

B2023

Wmo-cliënten met een maatwerk-arrangement *  

Aantal cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners.

52,5

46

54**

60**

* Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen de Wmo. Een cliënt met meerdere maatwerkarrangementen telt (per type arrangement) maar één keer mee.
** De verwachte groei van het aantal inwoners met een maatwerkarrangement is gebaseerd op de verwachting dat de vraag naar zorg toeneemt als gevolg van vergrijzing, de toenemende zorg buiten instellingen (extramuralisatie) en de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vanaf 1 januari 2021.

Niet verplichte indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

B2023

Lingewaard Doet

Aantal gerealiseerde ideeën

---

---

32

32

Inwonersinitiatieven

Aantal maatschappelijke initiatieven

---

---

15

15

Overige niet verplichte indicatoren
Tot nu toe waren in de begroting zes niet verplichte indicatoren uit het beleidsplan sociaal domein opgenomen. In de praktijk blijken deze indicatoren niet ondersteunend te zijn aan de intensivering en toetsing van ons beleid. Het is onze ambitie om onze dienstverlening binnen Jeugd, Wmo en Participatiewet permanent te verbeteren.  

Vanaf de begroting 2020 willen wij het gehele jaar door onze dienstverlening versterken. Dit doen we door meer gebruik te maken van bestaande instrumenten:

  • het klanttevredenheidsonderzoek dat we vanaf 2019 continu uitvoeren;
  • de maandelijks monitoring van de kostenontwikkeling;
  • de bevindingen van de taskforce sociaal domein.

Deze instrumenten bieden ons de juiste handvatten om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en waar gewenst te verbeteren. Wij zullen de auditcommissie sociaal domein gedurende het jaar in de reguliere bijeenkomsten informeren over onze bevindingen en daarop gebaseerde acties. We informeren de raad jaarlijks via het jaarverslag over de resultaten. De niet verplichte indicatoren zijn vanaf de begroting 2020 niet meer opgenomen.