Paragraaf 1 Lokale heffingen

Overige leges en tarieven

Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt.
De tarieven volgens de Legesverordening worden verhoogd met 2,0%, het percentage van de kostenstijging.
In onderstaande kostendekkingsoverzichten zijn alleen de ramingen opgenomen als de inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.

Bouwleges

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges is het toepassen van tariefdifferentiatie in de vorm van een degressief stelsel. Ons voorstel is om hiervan uit te gaan in de begroting 2020 en aansluitend in de betreffende verordening voor de bouwleges. Bij de behandeling van de belastingverordeningen in december 2019 wordt dit zichtbaar.

Overzicht kostendekking Bouwleges

Taakveld

Begroting 2020

LASTEN

ODRA / Bouwen (incl. welstand)

8.3 Wonen en bouwen

-1.127.300

Compensabele BTW

n.v.t.

-236.700

Interne kosten

8.3 Wonen en bouwen

-17.800

Overhead

0.4 Overhead

-11.200

Subtotaal Lasten

-1.393.000

BATEN

Leges vergunningen

8.3 Wonen en bouwen

1.150.000

Leges vergunningen (incidenteel 2020)

8.3 Wonen en bouwen

350.000

Subtotaal Baten

1.500.000

SALDO

107.000

Dekkingspercentage

107,7%

(+ = voordeel, - =nadeel)

- - -

Overzicht kostendekking
Basisregistratie Personen

Taakveld

Begroting 2020

LASTEN

Materiaalkosten

0.2 Burgerzaken

-18.500

Compensabele BTW

n.v.t.

-3.900

Interne kosten

0.2 Burgerzaken

-146.200

Overhead

0.4 Overhead

-129.200

Afdracht Rijksleges

-251.800

Subtotaal Lasten

-549.600

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

251.800

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

228.600

Subtotaal Baten

480.400

SALDO

-69.200

Dekkingspercentage

87,4%

(+ = voordeel, - =nadeel)
De leges voor reisdocumenten, rijbewijzen worden vastgesteld door de Rijksministerraad.

- - -

Overzicht kostendekking
Burgerlijke stand

Taakveld

Begroting 2020

LASTEN

Kosten Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

-30.000

Algemene kosten

0.2 Burgerzaken

-5.000

Compensabele BTW

n.v.t.

-1.700

Interne kosten

0.2 Burgerzaken

-81.700

Overhead

0.4 Overhead

-72.200

Subtotaal Lasten

-195.600

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

76.500

Subtotaal Baten

76.500

SALDO

-119.100

Dekkingspercentage

39,1%

(+ = voordeel, - =nadeel)

- - -

Overzicht kostendekking APV en Bijzondere wetten

Taakveld

Begroting 2020

LASTEN

Kosten aanvragen APV 

1.2 Openbare orde en veiligheid

-800

Compensabele BTW

n.v.t.

-200

Interne kosten

1.2 Openbare orde en veiligheid

-363.000

Overhead

0.4 Overhead

-255.400

Subtotaal Lasten

-619.400

BATEN

Opbrengst leges

1.2 Openbare orde en veiligheid

37.300

Subtotaal Baten

37.300

SALDO

-581.900

Dekkingspercentage

6,0%

(+ = voordeel, - =nadeel)