Financiële positie

Financieel overzicht

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Saldo meerjarenbegroting Kadernota 2020

-1.263

-575

-111

592

Meicirculaire 2019

- extra middelen

335

25

-1.298

-411

- te reserveren

-129

-82

-87

-93

Saldo meerjarenbegroting 2020-2023
na Meicirculaire 2019

-1.057

-632

-1.496

88

Nog te verwerken mutaties vanuit Kadernota 2020

- kapitaallasten verbouw gemeentekantoor

-197

-187

-187

-187

- bochten Karstraat Huissen

0

0

-100

-100

  dekking fonds bovenwijkse voorzieningen

0

0

100

100

- uitbreiding transitiefonds energie

0

0

0

0

Nog te verwerken mutaties vanuit 2e turap 2019

- verhoging sportbudgetten door verruiming
sportvrijstelling in Wet omzetbelasting

-671

-671

-671

-671

- subsidie specifieke uitkering sport

447

447

447

447

- Budget calamiteiten ICT

24

24

24

24

- Lagere rentelasten

65

65

65

65

Nog te verwerken overige mutaties

- ontwikkeling CAO gemeenten

-225

-501

-501

-501

- actualisatie budgetten

750

200

200

200

Saldo meerjarenbegroting 2020-2023
na nog te verwerken mutaties

-864

-1.255

-2.119

-535

Bezuinigingen

563

865

859

852

Saldo meerjarenbegroting 2020-2023
 na bezuinigingen

-301

-390

-1.260

317

Doortrekken middelen jeugdzorg 

0

0

785

785

Saldo meerjarenbegroting 2020-2023

-301

-390

-475

1.102