Paragraaf 8 Duurzaamheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Route 1) Energietransitie
A: Energiebesparing

 • Via de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen betrouwbare en eenduidige verbruiksgegevens beschikbaar krijgen;
 • Inwoners informeren over maatregelen, via o.a. het Energieloket Lingewaard;
 • Ondersteunen van diverse inwoner- en wijk initiatieven;
 • Energiebesparing door bedrijven te stimuleren en te monitoren met controles en verduurzamings-projecten (o.a. lopende initiatieven bedrijventerreinen Agropark en de Houtakker);
 • Energiebesparing als onderdeel van de prestatieafspraken met woningcorporaties handhaven;
 • Het vervangen van openbare verlichting door LED verlichting;
 • Voorbeeldrol gemeente Lingewaard door accommodaties minimaal naar energielabel B te brengen.

B: Duurzame energie opwekken

 • Besluitvorming warmtevisie en starten met de vertaling naar wijkuitvoeringsplannen;
 • Besluitvorming gemeentelijk Warmtebedrijf;
 • Uitbreiding van het warmtenet van het glastuinbouwgebied NEXTgarden naar woonwijken;
 • Duurzame warmtebronnen en -opslag ontwikkelen:
 • Aanhaken bij het nationale onderzoek voor kansen voor geothermie (aardwarmte);
 • Samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland locatie(s) selecteren om te starten met aquathermie (duurzame warmte uit oppervlaktewater);
 • Proefboring uit laten voeren ten behoeve van de haalbaarheid van Hoge Temperatuur Opslag;
 • Afronden haalbaarheidsonderzoek thermische zonne-energie;
 • Wind:
 • Begeleiden vergunningverlening windpark Caprice;
 • Onderzoeken en begeleiden van initiatieven;
 • Zonne-energie:
 • Stimuleren van zonnepanelen op daken bij inwoners en bedrijven;
 • Realisatie van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.
 • Wijk van de Toekomst (Zilverkamp); een concreet aanbod voor duurzame verwarming voor minimaal 500 woningen;
 • Voorbeeldrol gemeente Lingewaard door middel van project Zon op dak.

Route 2) Verduurzaming reguliere activiteiten/programma’s

 • Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven wordt klimaat adaptatie (omgaan met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) meegenomen;
 • Maatregelen uitwerken die de kwetsbaarheid van de omgeving bij plensbuien of extreme droogte verminderen;
 • Biodiversiteit bevorderen bij het beheer en onderhoud van openbaar groen door aanplanting van zoveel mogelijk inheemse plantensoorten en bij-vriendelijke beplanting;
 • Inzetten op hergebruik van grondstoffen en hiermee reductie van afval bevorderen;
 • Verduurzaming als onderdeel van onze aanbestedings- en inkoopvoorwaarden aanscherpen en prioriteren.