Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

A. Een organisatie in ontwikkeling

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. De complexiteit neemt toe. De overheid ‘gaat over’ steeds meer aspecten van het dagelijks leven van inwoners. De vragen van inwoners en bedrijven zijn meer divers. Dat vraagt een andere manier van werken van onze organisatie én de medewerkers die hierin werken. Namelijk:

- ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving,
- verbinden waar mogelijk,
- regisseren waar het kan
- en regelen waar het moet.

Wat willen we bereiken?

 1. Wij stellen de inwoner centraal
 2. Wij weten over en weer wat we van elkaar mogen verwachten
 3. Wij geven ruimte aan initiatieven
 4. Wij zijn een innovatieve organisatie
 5. Wij werken procesgericht

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit willen we bereiken door de komende jaren in te zetten op de volgende activiteiten/projecten:

 • Project Effectieve dienstverlening (starten met serviceformules, verder uitgewerkt onder C. Dienstverlening))
 • Procesgericht werken (inclusief verbeteren sturingsinformatie)
 • Gebiedsgericht werken
 • Integrale opdrachtgevers-/opdrachtnemerschap
 • Project Zo werken wij in Lingewaard
 • Transformatie sociaal domein
 • Programma Implementatie Omgevingswet
 • HR-agenda uitvoeren (verder uitgewerkt onder B. Strategisch personeelsbeleid)
 • Communicatieagenda uitvoeren (verder uitgewerkt onder H. Goede interne en externe communicatie)

Niet alle onderwerpen spelen op dit moment in ieder team een even grote rol. In het directieplan en de teamplannen zal verder uitgewerkt worden in welke mate en op welke manier de organisatie en de teams in 2020 op deze onderwerpen in zullen zetten.

Verplichte indicator

Meetbaar resultaat

W2018

B2019

B2020

Formatie

Aantal fte per 1.000 inwoners

6,28

6,10

6,35

Personeelsbezetting

Aantal fte per 1.000 inwoners

5,41

5,10

5,49

Apparaatskosten

De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner

€ 555

€ 557

€ 579

Externe inhuur

Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom

13%

max. 10%

max. 10%

Overhead

Percentage van de totale lasten

13,6%

13%

12%

Ziekteverzuim*

Verzuim als percentage van de totale personele bezetting

5,46%

5,0%

5,0%

*) Dit is geen verplichte indicator.

Toelichting op enkele verplichte indicatoren
Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van onze organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Dit is de begrote formatie zoals opgenomen in het vastgestelde formatieplan. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste of tijdelijke aanstelling of die nog als vacature openstaan.

Personeelsbezetting: het werkelijk aantal fte dat werkzaam is op peildatum 1 januari. Het is vrij lastig de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Daarom nemen wij conform de definitiebepaling van de VNG de werkelijk bezetting in fte op 1 januari van het vorige jaar op.

Externe inhuur: kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom.
Onder externe inhuur vallen onder andere uitzendkrachten, zzp-ers of detacheringsovereenkomsten. Tijdelijke aanstellingen en payroll-medewerkers horen niet bij externe inhuur.